ห้องประชุม/ Meeting room - Samoeng Resort

Go to content

Main menu:

ห้องประชุม/ Meeting room

ความสะดวก/ Facilities
ห้องประชุม
รองรับผู้ใช้บริการได้ 80-100 คน
ห้องปรับอากาศ พร้อมโสตทัศนูปกรณ์ และเครื่องฉายภาพ

อัตรา :
2,500 บาท/วัน

Conference Room
accommodates 80-100
a/c with audiovisuals, LCD Projector

Rate :
2,500 Baht/Day

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu