ห้องประชุม/ Meeting Room - Samoengresort Chiangmai.

สะเมิงรีสอร์ท เชียงใหม่
www.samoengresort.com
Samoeng Resort, Chiangmai, Thailand
Go to content

Main menu:

ห้องประชุม/ Meeting Room

ความสะดวก/ Facilities
ห้องประชุม
รองรับผู้ใช้บริการได้ 80-100 คน
ห้องปรับอากาศ พร้อมโสตทัศนูปกรณ์ และเครื่องฉายภาพ
อัตรา :
1,500 บาท/วัน

Conference Room
accommodates 80-100
a/c with audiovisuals, LCD Projector
Rate :
1,500 Baht/Day
บริษัทสะเมิงรีสอร์ท จก. ตู้ปณ.3 อำเภอสะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250 โทร.053487205 e-mail: samoengresort2018@gmail.com
Back to content | Back to main menu